พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของในหลวง ร.9

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ทำหน้าที่

การทำหน้าที่

“…ขอให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัล หรือผลประโยชน์ให้มาก

ขอให้ถือว่าการทำหน้าที่ได้สมบูรณ์เป็นทั้งรางวัล และประโยชน์อย่างประเสริฐ จะทำให้บ้าน

เมืองไทย ของเราอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคง”

พระบรมราโชวาท

พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน

1  เมษายน  2533


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ตรงไปตรงมา

ชัดเจน ถูก ตรง

การปฏิบัติราชการให้ดีนั้น กล่าวอย่างสั้น ง่าย และตรงที่สุด

คือทำให้สำเร็จทันการ และให้ได้ผลเป็นประโยชน์แต่ทางเดียว

ซึ่งจะทำได้เมื่อบุคคลมีวิชาความสามารถ และมีปัญญาความรู้คิดพิจารณา

เห็นสิ่งที่เป็นคุณเป็นโทษ เป็นประโยชน์ มิใช่ประโยชน์ อย่างชัดเจน ถูก ตรง

พระบรมราโชวาท

เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน

1  เมษายน  2534

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของในหลวง ร.9

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เกษตรกรรม

ทำนุบำรุงเกษตรกรรม

“…บ้านเมืองไทยของเรานี้ ถึงจะมีรายได้ทางอื่นอยู่มาก แต่ก็ต้องถือว่าเลี้ยงตัวอยู่ด้วย

การเกษตร ดังนั้น จึงมีความจำเป็นตลอดไปที่จะต้องทำนุบำรุงเกษตรกรรมทุกสาขา

พร้อมกับเกษตรกรทุกระดับ ให้พัฒนาก้าวหน้าอยู่เสมอ เพื่อให้การผลิตมีคุณภาพสูงขึ้น

โดยไม่ผลาญทรัพยากรให้เปลืองเปล่า หากแต่ให้ได้ผลผลิตเพียงพอเลี้ยงตัว

และจำหน่ายได้ดี มีรายได้ทวีขึ้นจึงจะช่วยให้เกษตรกร ซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่และเป็น

กำลังสำคัญของประเทศ มีฐานะความเป็นอยู่ที่มั่นคงแจ่มใสแล้ว

ทำให้ประเทศชาติสสุขสมบูรณ์ขึ้นได้…”

พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ

ของสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร แม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4

ประจำปีการศึกษา 2522 ณ สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร แม่โจ้

5 กุมภาพันธ์ 2524

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส ของในหลวง ร.9

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ทางแห่งความเจริญ

“…ทางแห่งความเจริญ คือ การพิจารณา

การพิจารณานั้น เป็นการหยุดยั้งชั่งใจ

 ก่อนที่จะปฎิบัติการใดลงไป

เสมือนกับได้ปรึกษากับตนเองก่อน

 ถ้าหากทำสิ่งใดโดยมิได้พิจารณาแล้ว

ก็อาจจะตกเป็นเหยื่อแห่งอารมณ์

บังเกิดความประมาทขึ้น

อันจะเป็นผลเสียหายแก่กิจการนั้น ๆ ได้…”

พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

15 กุมภาพันธ์ 2501


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ การใช้ถ้อยคำ

การใช้ถ้อยคำ

“…มีการใช้ถ้อยคำออกจะฟุ่มเฟื่อย

และไม่ตรงกับความหมายอันแท้จริงอยู่เนือง ๆ

ทั้งออกเสียงก็ไม่ถูกต้องตามอักขรวิธี

ถ้าปล่อยให้เป็นไปดังนี้

ภาษาของเราก็มีแต่จะทรุดโทรม

ชาติไทยเรามีภาษาของเราใช้เอง

เป็นสิ่งอันประเสริฐอยู่แล้ว

เป็นมรดกอันมีค่าตกทอดมาถึงเราทุกคน

จึงมีหน้าที่จะต้องรักษาไว้…”

พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

9 กรกฏาคม 2502

พระบรมราโชวาทของในหลวง ร.9

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ น้ำใจนักกีฬา

ผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬาเป็นผู้มีประโยชน์ต่อสังคมและเป็นผู้น่าคบหา

“…การกีฬานั้น นอกจากจะให้ความสนุกสนานและความสมบูรณ์แก่ร่างกายแล้ว ยังให้ผลดีทางจิตใจได้อย่างมากมายนักกีฬาที่ได้รับการฝึกหัดอบรมอย่างดีแล้วย่อมมีใจแน่วแน่ ตัดสินใจได้รวดเร็ว มีความเพียรพยายามไม่ท้อถอย และมีความหนักแน่น รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักให้อภัยผู้มีใจเป็นนักกีฬาจึงเป็นผู้ที่มีประโยชน์ต่อสังคมและน่าคบหาสมาคมด้วยอย่างยิ่ง…”

 


 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สุขภาพจิต

สุขภาพจิตสำคัญกว่าสุขภาพกายเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

“…สุขภาพจิตสำคัญกว่าสุขภาพกายด้วยช้ำ เพราะว่าคนไทยที่ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง แต่จิตใจฟั่นเฟือน ไม่ได้เรื่องนั้นถ้าทำอะไรก็จะยุ่งกันได้ กายแข็งแรงก็จะไม่เป็นประโยชน์ต่อตนเองหรือสังคมอย่างใดส่วนคนที่สุขภาพกายไม่สู้จะแข็งแรง แต่สุขภาพจิตดี หมายความว่า จิตใจดี รู้จักจิตใจของตัว และรู้จักปฏิบัติให้ถูกต้องย่อมเป็นประโยชน์ต่อตนเองมาก และเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้มาก ในที่สุดสุขภาพจิตที่ดีก็อาจจะพามาซึ่งสุขภาพทางกายที่ดีได้…”

พระราชดำรัสในรัชกาลที่ 9 เรื่อง มัวแต่คิด-ความผิดพลาด

มัวแต่คิดไม่กล้าลงมือทำจะไม่มีอะไรสำเร็จ

“…ถ้ามัวแต่ไปคิดอย่างนักวิทยาศาสตร์ ทำอะไรก็ไม่สำเร็จหรอก คิดอะไรก็ทำไปเลย ผิดถูกค่อยแก้ไป เดี๋ยวมันก็ค่อย ๆ ได้ออกมาเอง ถ้ามัวแต่คิด แต่ไม่กล้าาาทำ ไม่ลงมือทำ มันก็จะไม่มีอะไรสสำเร็จสักอย่างเดียว…”

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ กลัว


ความผิดพลาดล้มเหลวมักเกิดจากการหลอกตนเอง

“…ความผิดพลาดล้มเหลวของบุคคลหรือภารกิจต่าง ๆ นั้น ส่วนมากเกิดจากมูลเหตุข้อใหญ่คือความหลอกตัวเอง หลอกกันและกันและเมื่อทำการงานโดยไม่อาศัยความจริงเป็นหลัก การดำเนินงานและการปรับปรุงแก้ไขก็ผิดพลาด ไม่อาจทำให้งาน ให้ตนเองประสบผลสำเร็จที่ดีได้ นักปฏิบัติงานเพื่อความสำเร็จและความเจริญจึงต้องยอมรับความจริง และยึดมั่นในความจริง มีความจริงใจต่อตัวเองและต่อกันและกันอย่างมั่นคงตลอดเวลา แต่ละคนจึงจะปฏิบัติตัวปฏิบัติงานได้อย่างสสะดวกใจมั่นใจ ถูกต้องเที่ยงตรงตามเป็าหมาย และพอเหมาะพอดีแก่ฐานะ แก่หน้าที่ แก่โอกาส พร้อมทุกอย่างได้ ยังผลให้การสร้างสรรค์ความดี ความเจริญบรรลุศุภผลอันพึงประสงค์…”

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ความผิดพลาด

ย่านาง

ย่านาง

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ย่านางมีสรรพคุณช่วยแก้ไข้ตัวร้อน ปวดศีรษะ ครั่นเนื้อครั่นตัวแก้อาการปวดบวมแดงตามข้อ บรรเทาอาการกล้ามเนื้อเกร็ง แก้เส้นเลือดขอดตามน่อง แก้อาการท้องผูก ปากเจ็บ มีตุ่ม แผล แก้ร้อนในช่วยลดอาการเหงือกอักเสบ ทำให้ผิวหน้าผ่องใส แก้สิว ฝ้า ตกกระที่ใบหน้าและร่างกาย  แก้อาการปัสสาวะขัด แก้เริม งูสวัดท้องอืด เลือดกำเดาออก เล็บผุแก้อาการอ่อนเพลีย เจ็บคอ เสียงแหบ เจ็บปลายลิ้น เจ็บหน้าอก ส้นเท้าอักเสบ ส้นเท้าแตก และโรคต่าง ๆ ที่เกิดจากภาวะร้อนในร่างกาย เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ริดสีดวงทวาร มดลูกโต โรคเก๊าท์ มะเร็ง พิษแมลงสัตว์กัดต่อย  ไตอักเสบและไตวาย เป็นต้น

ย่านางยังสามารถนำมาคั้นแล้วกรองดื่มเป็นน้ําคลอโรฟิลล์เพื่อฟื้นฟูเซลล์ และปกป้องเซลล์ในร่างกายได้ และสามารถนำไปผสมน้ำอาบ แช่มือ แช่เท้า หรือนำไปสระผมก็ทำให้หนังศีรษะเย็น และผมหงอกช้า

ย่านางยังมีคุณค่าทางโภชนาการคือ  มีเส้นใยอาหารสูง มีแคลเซียม เหล็ก วิตามินเอ  วิตามินซีวิตามินบี 1 วิตามินบี 2 วิตามินบี 3 โปรตีน ฟอสฟอรัส โปแตสเซียม และสารแทนนิน  เป็นต้น

โอโซน (Ozone)

โอโซน (Ozone)

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Ozone

โอโซน มาจากคำในภาษากรีก มีความหมายว่า กลิ่น โอโซนเป็นก๊าชชนิดหนึ่งที่ปรากฏกอยู่ในชั้นบรรยากากศของโลก มีลักษณะเป็นโมเลกุลที่ประกอบจากออกซิเจน 3 อะตอม ถือเป็นออกซิเจนที่เหมาะสำหรัการหายใจของมนุษย์มากที่สุด โดโซนเข้มข้นมีสีฟ้าที่อุณหภูมิและความดันมาตรฐาน(Standard Temperature and Pressure;STP) เมื่ออุณหภูมิลดต่ำกว่า -193 ํc ก็กลายเป็นของแข็.สีดำนักเคมีชาวเยอรมนีคริสเตียนฟรีดริช เชินไบน์ (Christian Friedrich Schonbein) เป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกที่ค้นพบโอโซนเมื่อปี พ.ศ. 2383 โอโซนถูกนำไปใช้ประโยขน์อย่างกว้างขวางในทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม

อะมีบา (Amiba)

อะมีบา (Amiba)

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Amiba

อะมีบา เป็นโพรโทซัวชนิดหนึ่งที่จัดอยู่ในกลุ่มไฟลัมซาร์โคแมสติโกฟอรา (Sarcomastigophora) ที่พบได้ทั้งในน้ำจืด น้ำทะเลและในดิน โดยเป็นสัตว์ชั้นต่ำประเภทเซลล์เดียว นอกจากนี้ยังนำชื่ออะมีบาไปตั้งเป็นชื่อสัตว์ชนิดอื่น ๆ อีกด้วย แต่โดยส่วนใหญ่หมายถึงสัตว์ชนิดนี้ลักษณะเด่นสำหรับอะมีบาทีอยู่ในน้ำจืด คือ มีคอนแทรกไทล์ แวคิวโอลหรือเท้าาเทียม (pseudo pods)ที่ยื่นออกมาจากลำตัวช่วยในการเคลื่อนไหว เก็บน้ำ และขับน้ำออกจากเซลล์ ปัจจุบันจัดกลุ่มเป็น อะบีโบซัว (Amoebozoa) ที่เรียกว่า “อะมีบอยด์ (amoeboids)” นอกจากนี้ยังมีอะมีบาอีกหลายลักษณะ คืออะมีบา ในน้ำจืด โดยปกติอยู่ในพืชผักที่เน่าเปื่อย จมอยู่ในลำน้ำ แต่ไม่ได้พบมากเป็นพิเศษในธรรมชาติ แท้จริงแล้วอะมีบาที่ก่อให้เกิดโรคในคนได้ เป็นอะมีบาที่อาศัยเป็นอิสระ ในธรรมชาติตามแหล่งน้ำ ดิน โคลนเลน มีด้วยกัน 2 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์เนจีเรีย ฟาวเลอรี่ (Naegleria fowleri) และสายพันธุ์อะคันธามีบา (Acantham)

สารอาหาร

สารอาหาร

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สารอาหาร

สารอาหารเป็นสิ่งทีส่มีความจำเป็นต่อร่างกาย สารอาหารที่สำคัญ ได้แก่

กำมะถัน (Sulphur:S) เป็นสารอาหารที่ใช้ในการสร้างโปรตีนในร่างกาย พบมากในนม ไข่ และเนื้อสัตว์

แคลเซียม (Calcium:Ca) เป็นสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อกระดูกและฟวันการทำงานของกล้ามเนื้อ และการแข็งตัวของเลือดพบมากในกุ้งแห้ง ปลาไส้ตัน นมสด ไข่ ผัก และเนยแข็ง หาากขาดแคลเซียมจะทำให้เลือกแข็งตัวยาก กล้ามเนื้อทำงานผิดปกติ และอาจป่วยเป็นโรคกระดูกอ่อน

โซเดียม (Sodium:Na) เป็นสารอาหารที่ช่วยควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อและระบบประสาท และรักษาสมดุลของน้ำและความเป็นกรดในร้างกายพบมากในเกลือแกง อาหารทะเลไข่ เนย และน้ำปลาหากาขาดโซเดียมจะทำให้เป็นตะคริว ความดันต่ำ เบืออาหาร คลื่นไส้ และหมดสติได้

โพแทสเซียม (Potassium:K) เป็นสารอาหารที่ช่วยในการทำงานของกล้ามเนื้อและระบบประสาท และควบคุมระดับของเหลวในเซลล์ พบมากในนม เนื้อสัตว์ ถั่ว ข้าว เห็ด ไข่ กล้วย และผักสีเขียว หากขาดโพแทสเซียมจะทำให้เลือดไหลไม่หยหุด ระบบกล้ามเนื้อและประสาททำงานผิดปกติ นอกจากนกี้ยังอาจมีอาการซึมเซาและเบื่ออาหาร

ฟลูออไรด์ (Fluoride) เป็นสารอาหารที่เป็นส่วนประกอบของสารเคลือบฟัน ทำให้ฟันแข็งแรงและป้องกันฟันผุ และช่วยในการดูดซึมธาตุเหล็ก พบมากในอาหารทะเลและน้ำดื่มจากบ่อธรรมชาติบางแห่งหากขาดฟลูออำรด์จะทำให้ฟันผุง่าย

Nekhbet

เทวีเน็คคีเบ็ต (Nekhbet)

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Nekhbet

เทวีนกแร้งแห่งภาคทักษิณ

เทวีเน็คคีเบ็ต (Nekhbet) แห่งเมืองเน็คเฮบ (Nekheb) ทางภาคใต้ของอาณาจักรไอยคุปต์ เมื่อประมาณ 8,000 ปี ตามหลักฐานทางโบราณคดีพบว่าเมืองนี้เป็นแหล่งตั้งถิ่นฐานที่เก่าที่สุด ในฐานะเทวีนกแร้ง เทวีเน็คคีเบ็ตทรงถวายการอารักขาฟาโรห์แห่งอาณาจักรบน และเทวีเอ็ดโจถวายการอารักขาฟาโรห์แห่งอาณาจักรต่ำ

จะภาพเขียนหลายแห่งแสดงภาพเทวีเน็คคีเบ็ต เป็นรูปสตรีทรงสวมมงกุฎขาวแห่งอาณาจักรบน ส่วนฟาโรห์แห่งอาณาจักรบนก็จะสวมมงกุฎขาวในงานรัฐพิธีและศาสนพิธี และมีรูปหัวนกแร้งติดตรงพระนลาฏ แสดงถึงการยกย่องสรรเสริญเทวีเน็คคีเบ็ตอย่างแท้จริง ขณะที่ราชินีก็ทรงสวมมงกุฎประดับรูปนกแร้งด้วย